Administrative Court of Serbia bars Tax Authority from collecting Solidarity Tax after statutory limit

In several rulings issued since September of 2015, Administrative Court of the Republic of Serbia has determined unlawful practice of Serbian Tax Authority in regard to determination and collection of “Solidarity Tax” pursuant to the Law on Deduction of Net Earnings of Persons in Public Sector (“Official Gazette of the Republic of Serbia No. 108/2013) (hereinafter: the Law on “Solidarity Tax”).

The “Solidarity Tax” comprised a deduction from net earnings and other forms of compensation of public sector employees in the Republic of Serbia. It was determined on the basis of, and collected from earnings of public sector employees that had been earned and disbursed starting from 1 January 2014, until 1 November 2014.

The Law on “Solidarity Tax” has been the subject of numerous controversies among experts; therefore in 2014 an initiative for its constitutional review was submitted to the Constitutional Court of the Republic of Serbia. The Law ceased to be applicable on 1 November 2014, except in respect of income earned until 1 November 2014 that has not been paid out after that date.

Calculation and collection of “Solidarity Tax” is regulated by Article 4 of the Law on “Solidarity Tax”, which envisages:

  • In Paragraph 1, the duty of the payer of the earnings to calculate, withhold and execute payment of “Solidarity Tax” for each employee in public sector on the day when net earnings are paid to such an employee;
  • In Paragraph 2, the duty of the Tax Authority to control, at the end of calendar quarter and at the latest by the 15th day of the first month of the subsequent calendar quarter, whether net earnings of employees in public sector for the previous calendar quarter have been reduced in accordance with the Law;
  • In paragraphs 3 and 4, the duty of the Tax Authority to properly determine the amount of “Solidarity Tax” for the preceding calendar quarter if net earnings of a public sector employee have not been reduced in accordance with the Law, and its obligation to order the natural person by virtue of a decision to pay the missing balance within 30 days from the day of receipt of such decision;
  • In Paragraph 5, a term of 30 days, starting from the end of the calendar quarter, is imposed upon the Tax Authority for enacting the decision ordering payment of the missing balance of “Solidarity Tax” determined in accordance with para. 4 of the same Article in respect of the income realized in the course of the pertinent calendar quarter.

Even though the Law on “Solidarity Tax” clearly prescribes the time limit for enacting the decision on calculation and collection of “Solidarity Tax”, in practice the Tax Authority has not honored the deadline and a great number of decisions on levying of the “Solidarity Tax” for the earnings from the first quarter were not issued until the fourth quarter of 2014, and even before the beginning of 2015. Since these decisions were final, only an administrative dispute before the Administrative Court of the Republic of Serbia could have been initiated against such decisions.

In the rulings that ensued, the Administrative Court has taken the stance that the terms prescribed by Article 4 of the Law on “Solidarity Tax” are preclusive and that the Tax Authority could not have issued the disputed decisions on “Solidarity Tax” after such terms expired. The disputed decisions were therefore annulled on the grounds of breach of administrative procedure rules.

Download our PDF Legal Insight Bulletin in English:

151207 Legal Insight_Collection of Solidarity Tax in Serbia_EN

SEE ALSO

Significance of Administrative Court’s stance on preclusive statutory terms in administrative proceedings for the Serbian legal system

SERBIAN VERSION

Управни суд Србије није дозволио наплату солидарног пореза после истека законског рока

Управни суд Републике Србије је у неколико својих пресуда донетих почев од септембра 2015. године утврдио незаконитост праксе Пореске управе Републике Србије у вези са утврђивањем и наплатом „солидарног пореза“ на основу Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 108/2013) (даље: Закон о „солидарном порезу“).

„Солидарaни порез“, тј. умањење нето зараде и нето других примања запослених и ангажованих лица у јавном сектору Републике Србије, утврђује се и наплаћује за приходе лица у јавном сектору исплаћене и оставарене у периоду од 1. јануара до 1. новембра 2014. године.

Сам Закон о „солидарном порезу“ је био предмет спорова у стручној јавности, те је 2014. године поднета иницијатива за оцену његове уставности Уставнoм суду Републике Србије, а сам Закон је престао да се примењује 1. новембра 2014. године, осим на приходе који су остварени али не и исплаћени до тог датума.

Обрачун и наплата „солидарног пореза“ су регулисани чланом 4. Закона о „солидарном порезу“, који предвиђа:

  • у ставу 1. – обавезу исплатиоца прихода да обрачуна, обустави и уплати „солидарни порез“ обрачунат за свако лице запослено у јавном сектору истога дана када том лицу исплаћује умањени нето приход;
  • у ставу 2. – обавезу Пореске управе да по истеку календарског тромесечја, а најкасније до 15. у првом месецу наредног календарског тромесечја, контролише да ли је за претходно календарско тромесечје нето приход запослених у јавном сектору умањен у складу са Законом;
  • у ставовима 3. и 4. – обавезу Пореске управе да, ако за претходно календарско тромесечје нето приход запослених у јавном сектору није умањен у складу са Законом, утврди правилно „солидарни порез“ и наложи решењем физичком лицу да уплати постојећу разлику у року од 30 дана од дана пријема решењa;
  • у ставу – рок од 30 дана од истека календарског тромесечја за доношење решења од стране Пореске управе за уплату утврђене разлике „солидарног пореза, из става 4. овог члана, y односу на приход остварен у истом тромесечју.

Иако је Законом о „солидарном порезу“ јасно прописан рок за доношење решења за утврђивање и наплату „солидарног пореза“ , Пореска управа у пракси није поступала у овом року и велики број решења која се односе на плаћање „солидарног пореза“ на приходе из првог тромесечја је донето тек у четвртом тромесечју или почетком 2015. године. Како су ова решења била коначна, против њих је могао једино да се покрене управни спор пред Управним судом Републике Србије.

Одлучујући по поднетим тужбама Управни суд Републике Србије је заузео став да су рокови предвиђени чланом 4. Закона о „солидарном порезу“ преклузивни рокови и да Пореска управа није могла да донесе спорна решења о солидарном порезу након њиховог истека, те су спорна решења поништена због повреде правила управног поступка.

Download our PDF Legal Insight Bulletin in Serbian (Naplata solidarnog poreza u Srbiji):

151207 Legal Insight_Naplata solidarnog poreza u Srbiji_SRB