Significance of Administrative Court’s stance on preclusive statutory terms in administrative proceedings for the Serbian legal system

  • The subject decisions of the Administrative Court of the Republic of Serbia highlight the obligation not only of the Tax Authority, but also of other administrative public authorities to act within prescribed terms. In fact, the Court has taken the stance requiring that whenever there is a deadline set precisely by the Law for an administrative public authority to issue an administrative decision ex officio, then such authority can issue the decision only within the prescribed term, since the term is deemed to be preclusive.
  • The stance adopted by the Administrative Court is particularly important for ensuring that actions of administrative bodies be undertaken within reasonable course of time, as well as for ensuring the legal security of the parties – especially having in mind that decisions issued by administrative bodies are issued ex officio and most often are not in favour of parties, as in the concrete case which entailed retroactive levying of tax.
  • The rulings point to the importance of introduction of preclusive terms within which administrative bodies should act, when such terms are necessary for increasing efficiency of administrative bodies and for securing the rights and interests of parties in administrative procedure.
  • The rulings also show awareness of the higher levels of judiciary in Serbia of the importance of time limits in administrative proceedings for promotion and strengthening of principles and practices of good administration in Serbia.

DOCUMENT DOWNLOAD:

151207 Legal Insight_Collection of Solidarity Tax in Serbia_EN

ALSO SEE:

Administrative Court of Serbia bars Tax Authority from collecting Solidarity Tax after statutory limit

 

IN SERBIAN:

Значај става Управног суда о законском преклузивном року у управном поступку за правни систем Србије

  • Овим одлукама Управног суда Републике Србије потврђена је обавеза поштовања прописаних рокова не само од стране Пореске управе него и других органа управе. Наиме, заузет је став да када постоји законом прецизно одређен рок у коме је орган управе дужан да по службеној дужности донесе решење у некој управној ствари, орган управе може решење донети само у том року, јер се ради о преклузивном року који се не може продужавати.
  • Заузети став Управног суда посебно је значајан за обезбеђивање поступања органа управе у разумном року и гаранцију правне сигурности странака, посебно ако имамо у виду да решења која органи управе доносе по службеној дужности најчешће нису у интересу странака, као и у конкретном случају где се ради о ретроактивном утврђивању пореза.
  • Указано је на потенцијални значај увођења законских преклузивних рокова за поступање управних органа, наравно када је то оправдано, као мере за остваривање ефикасности рада органа управе и заштите права и интереса странака у управном поступку.
  • Пресуде показују свест виших судских инстанци у Републици Србији о значају временских ограничења за поступање управе за промовисање и примену начела и праксе добре управе у Републици Србији.

DOCUMENT DOWNLOAD:

151207 Legal Insight_Naplata solidarnog poreza u Srbiji_SRB